لیست رشته های مجاز برای اخذ امتیاز
مقطع نام رشته کد رشته امتیاز بازآموزی
دکترا آمار زیستی 1910 7
دکترا اپیدمیولوژی 1938 7
کارشناسی بهداشت عمومي 1139 10
دکترای حرفه ای پزشکان عمومی 1510 10
دکترای حرفه ای پزشک عمومی شاغل در طرح پزشک خانواده 1618 10
دکترا علوم تغذیه 1925 7
کارشناسی ارشد علوم تغذيه 1425 7
کارشناسی ارشد علوم بهداشت در تغذيه 1450 7
کارشناسی علوم تغذيه 1119 7
تخصص پزشکی اجتماعی 1715 10
تخصص پزشکی خانواده 1741 10
تخصص پزشکی ورزشی 1728 5
تخصص بیماریهای داخلی 1710 7
تخصص طب سالمندی 1736 7
فوق تخصص بیماریهای ریه 2011 3
تخصص بیماریهای قلب و عروق 1713 7
فوق تخصص بیماریهای قلب و عروق 2012 7
فوق تخصص غدد درون ریزی و متابولیسم 2021 7
فوق تخصص گوارش بالغين (داخلی) 2024 5
فوق تخصص گوارش و كبد بالغين 20245 5
فوق تخصص نفرولوژی 2013 5